Projekts nr. 1.1.1.1/20/A/070 "Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju"

Projekta mērķis:

Petījuma mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzešanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā).

Projekta ietvaros veikto pētījumu galvenie virzieni:

  • Kausējumu zonu hidrodinamiskās stabilitātes modeļeksperimenti MHD pseido-levitācijas procesam;
  • Eksperimentālais darbs, meklējot optimālās sasvstarpējās sakarības starp MHD induktoru frekvenci, temperatūras profiliem un izkausētas zonas ģeometriju;
  • Zemtemperatūras (Sn ~300°C) iekārtas izveide, lai konceptuāli testētu pseidolevitāciju viegli kūstošās alvas gadījumam, lai testētu koncepciju un piemeklētu labākos iekārtas konstruktīvos un ģeometriskos risinājumus;
  • Augsttemperatūras (Ge ~1000°C) iekārtu izveide balstoties uz pieredzi darbā ar (Sn ~300°C) iekārtu. Atsevišķu bloku adaptāciju vai pārveide un jaunu bloku izstrāde. Augst-vakuuma sistēmas izveide.
  • MHD pseidolevitācijas iespējas vērtējoši augstas tīrības germānija kristālu audzēšanas eksperimenti vakuumā, vai augstas tīrības gāzu vidē kvarca -metāla konstrukcijā.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 6. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa - 2.

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 2.

Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 2.

Tehnoloģiju tiesības - patents – 1 un citi nemateriālie aktīvi -1.

Projekta īstenošanas termiņš: 32 mēneši, 01.04.2021. - 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 540 500 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 444 777,45 EUR

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte (vadošais partneris, 64,75% projekta finansējuma), 

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” (partneris, 25,25% finansējuma),

SIA "AGL TECHNOLOGIES" (partneris, 10% finansējuma).

 

 

Vaučera numurs: VP-V-2020/29, “Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija un tehnoloģija tās uzklāšanai”, Projekta numurs: 1.2.1.2/16/I/001

Ar LIAA noslēgtais līgums nr. VP-L-2020/32, 2020. gada 26. maijā "Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

Vaučera numurs: VP-V-2020/29                             Vaučera vērtība: EUR 16195,05

Projekta nosaukums: “Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija un tehnoloģija tās uzklāšanai”

 Projekta mērķis: Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija izveidošana , kuras siltumizolācijas īpašības nebūs zemākas par esošo K-FLEX paklāju siltumiozolāciju, un stiprības raksturlielumi būs augstāki nekā Makroflex.

Tehnoloģijas siltumizolācijas uzklāšanai sublimācijas iekārtas vakuuma kameras korpusam izstrāde.

Finansējuma saņēmējs: SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”

Projekta realizēšanas laiks: 01.06.2020. - 31.05.2021.

 

Project No. 1.2.1.1/18/A/006 Research no. 2.8. "Cryogenic Insulation Thermal Conductivity Testing System"

European Regional Development Fund project
“Latvian Electrical and Optical Equipment Industry Competence Center”

The aim of the research: to create a universal system for more accurate measurement results, which allows to connect several different sensors and transmitters, to synchronize measurements, to convert high-precision measurement results to digital format, to transmit measurement results via transmission lines and communication networks, to provide measurement result accumulation and storage after runtime in connection with experiments performed, as well as providing indication and visualization of the measurement process.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 Pētījums Nr. 2.8. “Kriogēnās izolācijas siltumvadītspējas testēšanas sistēma”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Pētījuma mērķis: Šī projekta mērķis ir izveidot universālu sistēmu mērījumu rezultātu precīzākai iegūšanai, kas ļautu veidot savienojumu starp vairākiem dažādiem sensoriem un raidītājiem, sinhronizēt mērījumus, veikt augstas precizitātes mērījumu rezultātu konvertēšanu digitālā formātā, nodrošināt mērījumu rezultātu pārraidi, izmantojot pārraides līnijas un komunikācijas tīklus, nodrošināt mērījumu rezultātu akumulāciju un uzglabāšanu pēc izpildes laika saistībā ar veiktajiem eksperimentiem, kā arī nodrošināt mērījumu procesa indikāciju un vizualizāciju.

Projekts nr. 1.1.1.1/18/A/133 "Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē"

Projekta nosaukums: Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Projekta īsais nosaukums: Metamorphosis
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: ERAF 1.1.1.1/18/A/133
Finansējošais fonds: ERAF 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
CVS loma projektā: Partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums 646 189,40 eur.
Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas iekārtas "Metamorfoze" (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un sasniegt MSTF tehnoloģiskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai.

Projekta kategorija: rūpnieciskie pētījumi, nesaimnieciskais projekts.

Zinātnes nozare: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.3. Mašīnbūve un mehānika)

Galvenais projekta rezultāts - MSTF prototips, kas izstrādāts rūpniecisko pētījumu rezultātā un piemērots transportēšanai intermodālo satiksmes apstākļos;

Tiek pieņemts, ka MSTF ļaus veikt izstrādes darbu un veikt nepieciešamos testus OIRi (Oriģinālo Iekārtu Ražotaji) produktu validācijai, pārbaudei, kvalifikācijai un apstiprināšanai saskaņā ar ESA ECSS prasībām, t.i., ECSS-E-ST-10C standartu. Tas savukārt ļaus daudziem maziem uzņēmumiem un institūtiem ienākt Eiropas un pasaules kosmosa komponentu tirgū saskaņā ar ESA un NASA prasībām, tādējādi nodrošinot lielu stimulu Eiropas kosmosa industrija pavisam.

Šis projekta produkts ir unikāls un tam nav salīdzinošu analogu (visas esošās testēšanas iekārtas ir stacionāras - fiksēts ēkās).

Projekta mērķa sasniegšana pierādīs mobilās testēšanas iestādes "Metamorfozes" koncepciju.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
RTU veicamie darbi: MSTF prototipa konstrukcijas elementu stiprības aprēķins, konstruktoru dokumentācijas komplekta izstrāde un tā galveno mezglu 3D CAD modeli izveide, zināšanu izplatīšana par šo pētījuma rezultātiem. CVS veicamie darbi: MSTF prototipa vakuuma un terma fiziskais aprēķini, prototipa darba algoritma izstrāde, prototipa izgatavošana un montāža.
Kopīgais darbs: programmatūras izstrāde, prototipu testēšana, rūpnieciskie pētījumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība.
Publicēts CVS mājas lapā: 16.05.2019.

Oficiālā projekta mājas lapa: https://metamorphosis.lv/

Lūdzu, skatiet vairāk: https://www.youtube.com/watch?v=373aui73-MQ

Projekta publicitātes:

Projektā paveiktais periodā 01.11.2020-31.01.2021  Publicitātes datums: 2021. gada 31. janvārī

Projektā paveiktais periodā 01.08.2020-31.10.2020Publicitātes datums: 2020. gada 31. oktobri

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.05.2020-31.07.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 31. jūlijs

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.02.2020-30.04.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 30. aprīli

Projektā paveiktais periodā 01.11.2019 _ 31.01.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 31. janvāris

Projektā paveiktais periodā 01.08.2019 _ 31.10.2019.  Publicitātes datums: 2019. gada 31. oktobris

Projektā paveiktais periodā 01.05.2019 _ 31.07.2019. Publicitātes datums: 2019. gada 31. jūlijs

 

 

 

Project nr. 1.1.1.1/18/A/133 "Prototype development of transportable in multimodal traffic mobile space testing facility "Metamorphosis"

Project name:Prototype development of transportable in multimodal traffic mobile space testing facility "Metamorphosis"
Short title of the project:Metamorphosis
Project implementation agreement number:ERAF 1.1.1.1/18/A/133
Funding:ERAF 1.1.1.1. “Support for applied research
CVS role in the project:Partner
Current status:In the process of implementation
Project start date:01.05.2019.
Project finish date:30.04.2022.
Funding grantor name:Central Finance and Contracts Agency
Cooperation partner:Riga Technical University (RTU)
Total funding of the project:
Total funding of the project 646 189,40 eur.
Project Summary:
Project aim: to develop a prototype of the mobile testing facility "Metamorphosis" (MSTF), transported in an intermodal traffic environment on the base of industrial research and to achieve MSTF Technology Readiness Level from TRL2 to TRL4 (under European Space Agency (ESA) scale) for further evolution of the project.
Project Category: Industrial Research, Non-Commercial Project.
Fields of Research and Development: 2. Engineering and Technology (2.3. Mechanical Engineering and Mechanics).
The main result of the project: MSTF prototype, developed as a result of industrial research and suitable for intermodal transportation. It is assumed that MSTF will allow to carry out development work and perform the necessary tests for validation, verification, qualification and approval of the OEMs (Original equipment manufactures) products according to ESA ECSS requirements, i.e. the ECSS-E-ST-10C standard. It will allow a great number of small companies and institutes to enter the European and world market of space components in accordance with the requirements of ESA and NASA, thus providing a great boost for the European space industry altogether. The product of project implementation is unique and has no comparative analogues (all existing testing facilities are stationary - fixed in buildings). Achieving the project aim will prove of the mobile testing facility "Metamorphosis" concept. 
The project will carry out the following activities:

Works to be done by RTU: Strengthen calculation of MSTF prototype, development of the set of design documentation and 3D CAD models, dissemination of the results of this research.

Work to be done by CVS:  MSTF prototype vacuum and thermal calculations, design of prototype working algorithm, development of prototype.

    Working together: software development, prototype testing, industrial research, intellectual property protection.
Published on CVS website: 16.05.2019
Official site of the project: https://metamorphosis.lv/

Limited Liability Company “Cryogenic and Vacuum Systems” has concluded an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on receipt of Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

 

 TEST-4-SME initiates an innovation support network in the Baltic Sea region to provide testing and consultation for electronics SMEs (small and medium-sized enterprises) during early product development.

 The network members advise and train enterprises’ staff in conforming to standards and share knowledge across the network to improve the quality and efficiency of testing in order to speed up the process of product development for electronics enterprises.

 SIA Cryogenic ans vacuum systems is a part of TEST-4-SME along with six other enterprises.

Under development:

Cryogenic equipment and pipelines IR leak detection system

 

 

SME Instrument Phase 2

The MSTF “Metamorphosis” project was applied to Phase 2 for SME Horizon 2020, and on June 23, 2013 - was awarded the Seal of Excellence from the European Commission

 

 

We took part in the following public Latvian and EU research projects:

 

SME Instrument Phase 1

During 01.05.2017. – 31.10.2017. Cryogenic and vacuum systems, Ltd. is implementing Horizon 2020 Project “On Request Mobile Testing Facility “Metamorphosis” (project nr. 773869 – Metamorphosis — H2020-SMEInst-2016-2017/H2020-SMEINST-1-2016-2017). Feasibility study will address relevant market research, customer  analysis, cost analysis and ROI calculations, and will be finalized in a business plan for production Mobile Testing Facility “Metamorphosis”, and provision of continuous, viable and affordable space testing services on request for medium and small space technology developers.

This Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.773869 

 

Space technologies and services cluster development 2012-2015
project no. SSP / 2.3.2.3.0 / 12/01/015 L-KAP-12-0006
Market research and direct marketing campaign

Space technologies and services cluster development 2012-2015
project no. KAP / 2.3.2.3.0 / 12/01/015 L-KAP-12-0006
Space testing centre creation program

 

Horizon 2142020 Clean Sky JTI-CS2-2015-CFP02-FRC- 01-01
Development and demonstration of materials and manufacturing process
for Ultra-high reliability electric Anti-ice/De-ice thermal layers

ESA EMITS AO/1-8437/15/NL/Nde 01-01 
Development of Space Simulation Facility (DESPATCH)