Tehnoloģijas izstrāde jaunu materiālu – sublimācijas produktu iegūšanai no gāzes fāzes, veicot dziļo dzesēšanu, ar iespēju ekstrahēt sveķainus, eļļainus un vaskveida savienojumus, kas šķīst oglekļa dioksīdā: CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS uzsāk jauna pētniecības projekta īstenošanu

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” ietvaros SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” 2023. gada 1. augustā uzsāka pētniecības projekta Nr. 2.2 “Tehnoloģijas izstrāde jaunu materiālu – sublimācijas produktu iegūšanai no gāzes fāzes, veicot dziļo dzesēšanu, ar iespēju ekstrahēt sveķainus, eļļainus un vaskveida savienojumus, kas šķīst oglekļa dioksīdā (akronīms: DziDzeM)” īstenošanu.

Tirgū esošajām sublimācijas jeb produktu aukstās žāvēšanas iekārtām ir viens būtisks trūkums – gāzveida vidē, ko bioloģisko produktu sublimācijas laikā izsūknē vakuumsūkņi, ir daudz derīgu produktu (aromātiskie spirti, esteri, taukskābes, vieglie vaska savienojumi u.c.), un lielākā daļa no tiem vienkārši tiek zaudēti – tie vai nu saplūst ar iztvaikojušo ledu atkausēšanas laikā, vai nu izšķīst vakuumsūkņu eļļā, pasliktinot to sūknēšanas īpašības un samazinot to resursu. Tādēļ ir nepieciešami un lietderīgi izveidot tehnoloģiju šo organisko savienojumu, kas ir vērtīgas izejvielas parfimērijas-kosmētikas, biomedicīnas un pārtikas rūpniecībā, uztveršanai un atdalīšanai no sublimācijas iekārtās izsūknētās gāzveida vides ar to iespējamu tālāku frakcionētu atdalīšanu. Līdz ar to pētniecības projekta galvenais mērķis un uzdevums ir izstrādāt un validēt tehnoloģiju zemas viršanas temperatūras vakuuma sublimācijas vai sublimācijas produktu iegūšanai no gāzes fāzes, veicot dziļo dzesēšanu, ar iespēju ekstrahēt oglekļa dioksīdā šķīstošus sveķainus, eļļainus un vaskveida savienojumus.

Pētniecības projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 30. septembrim. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 113’531.39, tai skaitā EUR 82’898.65 Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums.

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektā paveiktais periodā 01.08.2023-30.09.2023. Publicitātes datums: 2023. gada 15. novembris

Projektā paveiktais periodā 01.10.2023-31.12.2023. Publicitātes datums: 2024. gada 15 janvāris

Projektā paveiktais periodā 01.01.2024 – 31.03.2024 . Publicitātes datums: 2024. gada 15 aprīlis

 
 

Development of a technology for obtaining new materials – sublimation products from the gas phase by deep cooling, with the possibility of extracting resinous, oily and waxy compounds soluble in carbon dioxide: CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS starts the implementation of a new research project

SIA “MASINBUVES KOMPETENCES CENTRS” is implementing project No. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mechanical Engineering Competence Centre” within the framework of the Recovery and Resilience Fund.

As part of the “Mechanical Engineering Competence Centre” project, SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” started the implementation of research project No. 2.2 “Development of a technology for obtaining new materials – sublimation products from the gas phase by deep cooling, with the possibility of extracting resinous, oily and waxy compounds soluble in carbon dioxide (acronym: DziDzeM).”

Sublimation or product freeze-drying equipment on the market has one major drawback – the gaseous environment that is pumped out by vacuum pumps during the sublimation of biological products contains many useful products (aromatic alcohols, esters, fatty acids, light wax compounds, etc.), and most of them are simply lost – they either merge with the evaporated ice during defrosting, or dissolve in the oil of the vacuum pumps worsening their pumping properties and reducing their resource. Therefore, it is necessary and useful to create a technology for capturing and extracting these organic compounds from the gaseous medium pumped out in sublimation equipment with their possible further fractional separation. The extracted organic compounds are valuable raw materials in the perfumery-cosmetic, biomedical and food industry. The main goal and task of the research project is to develop and validate a such technology for obtaining low-boiling vacuum sublimation or sublimation products from the gas phase by deep cooling, with the possibility of extracting resinous, oily, and waxy compounds soluble in carbon dioxide.

The research project is planned to be implemented until September 30, 2024. The total cost of the project is EUR 113,531.39, including EUR 82,898.65 co-financing of the Recovery and Resilience Fund.

Projekta numurs: 1.2.2.3/16/I/003

„Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”

Projekta mērķis veicināt inovāciju ieviešanu komersantos; atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti; atbalsts specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš: 5 mēneši, 01.04.2023. – 31.08.2023.

Finansējuma saņēmējs : SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”
Cita informācija : Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai prototipa maketa izgatavošana un pārbaude: CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS uzsāk jauna pētniecības projekta īstenošanu

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS 2021. gada 1. oktobrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 4.9 “Radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai prototipa maketa izgatavošana un pārbaude” īstenošanu. Pētniecības projekta galvenais mērķis ir izstrādāt radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai prototipa maketu un veikt tā darbības pārbaudi. Radioviļņu metodes galvenais mērķis ir praktiska iespēja operatīvi un nepārprotami identificēt un kontūrēt ar naftu piesārņotos grunts gabalus, kas nav sasniedzami ar gaisa vai citiem alternatīviem monitoringa un kontroles veidiem, lai savlaicīgi pieņemtu attiecīgus lēmumus un realizētu nepieciešamos pasākumus ekoloģisko katastrofu novēršanai.

Šis pētniecības projekts ir nākamais solis jaunas tehnoloģijas izstrādē, ar kuras palīdzību būs iespējams ievērojami paaugstināt ar naftas produktiem piesārņotās grunts monitoringa procesā iegūtās informācijas un datu ticamību un precizitāti, kā arī būtiski samazināt ar naftas produktiem piesārņotās grunts sanācijas darbu izmaksas. Pētniecības projekta īstenošanā tiek izmantoti 2021. gada aprīļa beigās noslēgtā pētījuma “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” rezultāti.

Pētniecības projekts tiek īstenots, sadarbojoties diviem uzņēmumiem: RNA Technology, SIA un SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”.

Pētniecības projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 221’625.00, tai skaitā EUR 132’975.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Informācija par projektu:

Projektā paveiktais periodā 01.10.2021-31.12.2021. Publicitātes datums: 2022. gada 15. janvārī

Projektā paveiktais periodā 01.01.2022-31.03.2022  Publicitātes datums: 2022. gada 15. aprīlī

Projektā paveiktais periodā 01.04.2022-31.07.2022  Publicitātes datums: 2022. gada 15. jūlijā

Creation and testing of a prototype model of a radio-wave device for oil pollution detection and contouring: CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS has started a new research project

“MASINBUVES KOMPETENCES CENTRS” Ltd. is implementing project No. 1.2.1.1/18/A/008 “Center of Excellence in Mechanical Engineering” within the framework of the program “Growth and Employment”, specific objective No. 1.2.1. “Increase private-sector investment in R&D”, measure No. 1.2.1.1. “Support for the development of new products and technologies within centers of excellence”.

On the 1st of October 2021, CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS within the project “Center of Excellence in Mechanical Engineering” started a research project No. 4.9 “Creation and testing of a prototype model of a radio-wave device for oil pollution detection and contouring”. The overall aim of the research project is to develop a prototype model of a radio-wave device for oil pollution detection and contouring and to perform the testing of its operation. The main goal of the radio-wave method is the practical ability to operatively and clearly identify and contour oil-contaminated soil plots that cannot be reached by air or other alternative monitoring and control methods. This provides an opportunity to make appropriate management decisions and implement the necessary measures for environmental disaster prevention in a timely manner.

This research project is the next step in the development of a new technology allowing to significantly increase the reliability and accuracy of information and data obtained during the monitoring of oil-contaminated soil, as well as reduce the cost of remediation of oil-contaminated soil. The results of the previous research project “Determination of optimal parameters for a radio-wave method’s device for oil pollution detection and contouring” concluded at the end of April 2021 are used in the implementation of the research project.

The research project is being implemented by two companies: RNA Technology, SIA and SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”.

It is planned to implement the research project by the 30th of June 2022. The total budget of the research project is estimated at EUR 221’625.00 including the European Regional Development Fund co-financing amounting to EUR 132’975.00.

 

Projekts nr. 1.1.1.1/20/A/070 “Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju”

Projekta mērķis:

Petījuma mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzešanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā).

Projekta ietvaros veikto pētījumu galvenie virzieni:

  • Kausējumu zonu hidrodinamiskās stabilitātes modeļeksperimenti MHD pseido-levitācijas procesam;

  • Eksperimentālais darbs, meklējot optimālās sasvstarpējās sakarības starp MHD induktoru frekvenci, temperatūras profiliem un izkausētas zonas ģeometriju;

  • Zemtemperatūras (Sn ~300°C) iekārtas izveide, lai konceptuāli testētu pseidolevitāciju viegli kūstošās alvas gadījumam, lai testētu koncepciju un piemeklētu labākos iekārtas konstruktīvos un ģeometriskos risinājumus;

  • Augsttemperatūras (Ge ~1000°C) iekārtu izveide balstoties uz pieredzi darbā ar (Sn ~300°C) iekārtu. Atsevišķu bloku adaptāciju vai pārveide un jaunu bloku izstrāde. Augst-vakuuma sistēmas izveide.

  • MHD pseidolevitācijas iespējas vērtējoši augstas tīrības germānija kristālu audzēšanas eksperimenti vakuumā, vai augstas tīrības gāzu vidē kvarca -metāla konstrukcijā.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 6. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2.

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 2.

Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 2.

Tehnoloģiju tiesības – patents – 1 un citi nemateriālie aktīvi -1.

Projekta īstenošanas termiņš: 32 mēneši, 01.04.2021. – 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 540 500 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 444 777,45 EUR

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte (vadošais partneris, 64,75% projekta finansējuma), 

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS” (partneris, 25,25% finansējuma),

SIA “AGL TECHNOLOGIES” (partneris, 10% finansējuma).

Vaučera numurs: VP-V-2020/29, “Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija un tehnoloģija tās uzklāšanai”, Projekta numurs: 1.2.1.2/16/I/001

Ar LIAA noslēgtais līgums nr. VP-L-2020/32, 2020. gada 26. maijā “Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Vaučera numurs: VP-V-2020/29                             Vaučera vērtība: EUR 16195,05

Projekta nosaukums: “Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija un tehnoloģija tās uzklāšanai”

 Projekta mērķis: Divkomponentu pastiprinoša poliuretāna izolācija izveidošana , kuras siltumizolācijas īpašības nebūs zemākas par esošo K-FLEX paklāju siltumiozolāciju, un stiprības raksturlielumi būs augstāki nekā Makroflex.

Tehnoloģijas siltumizolācijas uzklāšanai sublimācijas iekārtas vakuuma kameras korpusam izstrāde.

Finansējuma saņēmējs: SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”

Projekta realizēšanas laiks: 01.06.2020. – 31.05.2021.

Project No. 1.2.1.1/18/A/006 Research no. 2.8. “Cryogenic Insulation Thermal Conductivity Testing System”

European Regional Development Fund project
“Latvian Electrical and Optical Equipment Industry Competence Center”

The aim of the research: to create a universal system for more accurate measurement results, which allows to connect several different sensors and transmitters, to synchronize measurements, to convert high-precision measurement results to digital format, to transmit measurement results via transmission lines and communication networks, to provide measurement result accumulation and storage after runtime in connection with experiments performed, as well as providing indication and visualization of the measurement process.

Project publications:

  1. Sergey Kravchenko, Nikolaj Kuleshov, Natalia Panova, Ugis Cabulis, Romass Pauliks, Vladimir Shestakov, Sergey Bratarchuk. 

“Problem of measuring thermal conductivity of polyurethane thermal insulation of liquid  hydrogen tanks for launch vehicle in operational environment”.
20th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings, Volume 20, 1795-1803, ISSN 1691-5976 (SCOPUS indexed) 
DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF394
Publikācija izdevēja mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF394.pdf

  1. Vladimir Yakushin, Ugis Cabulis, Velta Fridrihsone, Sergey Kravcheko, Romass Pauliks.

“Properties of polyurethane foam with 4 th generation blowing agent PU foam with 4 th generation blowing agent”

e-Polymers, 2021, ISSN 1618-7229
Būs indeksēta SCOPUS: https://portal.issn.org/resource/ISSN/1618-7229
Publikācija izdevēja mājas lapā: https://www.degruyter.com/journal/key/EPOLY/html

 

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 Pētījums Nr. 2.8. “Kriogēnās izolācijas siltumvadītspējas testēšanas sistēma”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Pētījuma mērķis: Šī projekta mērķis ir izveidot universālu sistēmu mērījumu rezultātu precīzākai iegūšanai, kas ļautu veidot savienojumu starp vairākiem dažādiem sensoriem un raidītājiem, sinhronizēt mērījumus, veikt augstas precizitātes mērījumu rezultātu konvertēšanu digitālā formātā, nodrošināt mērījumu rezultātu pārraidi, izmantojot pārraides līnijas un komunikācijas tīklus, nodrošināt mērījumu rezultātu akumulāciju un uzglabāšanu pēc izpildes laika saistībā ar veiktajiem eksperimentiem, kā arī nodrošināt mērījumu procesa indikāciju un vizualizāciju.

Projekta publicitātes:

1. Sergey Kravchenko, Nikolaj Kuleshov, Natalia Panova, Ugis Cabulis, Romass Pauliks, Vladimir Shestakov, Sergey Bratarchuk. 

“Problem of measuring thermal conductivity of polyurethane thermal insulation of liquid  hydrogen tanks for launch vehicle in operational environment”.
20th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings, Volume 20, 1795-1803, ISSN 1691-5976 (indeksēta SCOPUS) (publicēta)
DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF394
Publikācija izdevēja mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF394.pdf

2. Vladimir Yakushin, Ugis Cabulis, Velta Fridrihsone, Sergey Kravcheko, Romass Pauliks.

“Properties of polyurethane foam with 4 th generation blowing agent PU foam with 4 th generation blowing agent”

e-Polymers, 2021, ISSN 1618-7229
Būs indeksēta SCOPUS: https://portal.issn.org/resource/ISSN/1618-7229
Publikācija izdevēja mājas lapā: https://www.degruyter.com/journal/key/EPOLY/html

 Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties zemāk esošajā saitē:

http://www.cvsys.eu/wp-content/uploads/2022/01/Kriosiltmer-projekta-rezultatu-nodevums-1.pdf

Projekts nr. 1.1.1.1/18/A/133 “Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas “Metamorphosis” prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē”

Projekta nosaukums: Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas “Metamorphosis” prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Projekta īsais nosaukums: Metamorphosis
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: ERAF 1.1.1.1/18/A/133
Finansējošais fonds: ERAF 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
CVS loma projektā: Partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums 646 189,40 eur.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas iekārtas “Metamorfoze” (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un sasniegt MSTF tehnoloģiskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai.

 

Projekta kategorija: rūpnieciskie pētījumi, nesaimnieciskais projekts.

Zinātnes nozare: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.3. Mašīnbūve un mehānika)

Galvenais projekta rezultāts – MSTF prototips, kas izstrādāts rūpniecisko pētījumu rezultātā un piemērots transportēšanai intermodālo satiksmes apstākļos;

Tiek pieņemts, ka MSTF ļaus veikt izstrādes darbu un veikt nepieciešamos testus OIRi (Oriģinālo Iekārtu Ražotaji) produktu validācijai, pārbaudei, kvalifikācijai un apstiprināšanai saskaņā ar ESA ECSS prasībām, t.i., ECSS-E-ST-10C standartu. Tas savukārt ļaus daudziem maziem uzņēmumiem un institūtiem ienākt Eiropas un pasaules kosmosa komponentu tirgū saskaņā ar ESA un NASA prasībām, tādējādi nodrošinot lielu stimulu Eiropas kosmosa industrija pavisam.

Šis projekta produkts ir unikāls un tam nav salīdzinošu analogu (visas esošās testēšanas iekārtas ir stacionāras fiksēts ēkās).

Projekta mērķa sasniegšana pierādīs mobilās testēšanas iestādes “Metamorfozes” koncepciju.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
RTU veicamie darbi: MSTF prototipa konstrukcijas elementu stiprības aprēķins, konstruktoru dokumentācijas komplekta izstrāde un tā galveno mezglu 3D CAD modeli izveide, zināšanu izplatīšana par šo pētījuma rezultātiem. CVS veicamie darbi: MSTF prototipa vakuuma un terma fiziskais aprēķini, prototipa darba algoritma izstrāde, prototipa izgatavošana un montāža.
Kopīgais darbs: programmatūras izstrāde, prototipu testēšana, rūpnieciskie pētījumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība.
Publicēts CVS mājas lapā: 16.05.2019.

Oficiālā projekta mājas lapa: https://metamorphosis.lv/

Lūdzu, skatiet vairāk: https://www.youtube.com/watch?v=373aui73-MQ

Projekta publikācijas varat atrast projekta oficiālajā vietnē: https://metamorphosis.lv/

 

 

Project nr. 1.1.1.1/18/A/133 “Prototype development of transportable in multimodal traffic mobile space testing facility “Metamorphosis”

Project name: Prototype development of transportable in multimodal traffic mobile space testing facility “Metamorphosis”
Short title of the project: Metamorphosis
Project implementation agreement number: ERAF 1.1.1.1/18/A/133
Funding: ERAF 1.1.1.1. “Support for applied research
CVS role in the project: Partner
Current status: In the process of implementation
Project start date: 01.05.2019.
Project finish date: 30.04.2022.
Funding grantor name: Central Finance and Contracts Agency
Cooperation partner: Riga Technical University (RTU)
Total funding of the project:
Total funding of the project 646 189,40 eur.
Project Summary:
Project aim: to develop a prototype of the mobile testing facility “Metamorphosis” (MSTF), transported in an intermodal traffic environment on the base of industrial research and to achieve MSTF Technology Readiness Level from TRL2 to TRL4 (under European Space Agency (ESA) scale) for further evolution of the project.
Project Category: Industrial Research, Non-Commercial Project.
Fields of Research and Development: 2. Engineering and Technology (2.3. Mechanical Engineering and Mechanics).
The main result of the project: MSTF prototype, developed as a result of industrial research and suitable for intermodal transportation. It is assumed that MSTF will allow to carry out development work and perform the necessary tests for validation, verification, qualification and approval of the OEMs (Original equipment manufactures) products according to ESA ECSS requirements, i.e. the ECSS-E-ST-10C standard. It will allow a great number of small companies and institutes to enter the European and world market of space components in accordance with the requirements of ESA and NASA, thus providing a great boost for the European space industry altogether. The product of project implementation is unique and has no comparative analogues (all existing testing facilities are stationary – fixed in buildings). Achieving the project aim will prove of the mobile testing facility “Metamorphosis” concept.  
Project aim: to develop a prototype of the mobile testing facility “Metamorphosis” (MSTF), transported in an intermodal traffic environment on the base of industrial research and to achieve MSTF Technology Readiness Level from TRL2 to TRL4 (under European Space Agency (ESA) scale) for further evolution of the project. Project Category: Industrial Research, Non-Commercial Project. Fields of Research and Development: 2. Engineering and Technology (2.3. Mechanical Engineering and Mechanics). The main result of the project: MSTF prototype, developed as a result of industrial research and suitable for intermodal transportation. It is assumed that MSTF will allow to carry out development work and perform the necessary tests for validation, verification, qualification and approval of the OEMs (Original equipment manufactures) products according to ESA ECSS requirements, i.e. the ECSS-E-ST-10C standard. It will allow a great number of small companies and institutes to enter the European and world market of space components in accordance with the requirements of ESA and NASA, thus providing a great boost for the European space industry altogether. The product of project implementation is unique and has no comparative analogues (all existing testing facilities are stationary – fixed in buildings). Achieving the project aim will prove of the mobile testing facility “Metamorphosis” concept.  
Project aim: to develop a prototype of the mobile testing facility “Metamorphosis” (MSTF), transported in an intermodal traffic environment on the base of industrial research and to achieve MSTF Technology Readiness Level from TRL2 to TRL4 (under European Space Agency (ESA) scale) for further evolution of the project.
Project Category: Industrial Research, Non-Commercial Project.
Fields of Research and Development: 2. Engineering and Technology (2.3. Mechanical Engineering and Mechanics).
The main result of the project: MSTF prototype, developed as a result of industrial research and suitable for intermodal transportation. It is assumed that MSTF will allow to carry out development work and perform the necessary tests for validation, verification, qualification and approval of the OEMs (Original equipment manufactures) products according to ESA ECSS requirements, i.e. the ECSS-E-ST-10C standard. It will allow a great number of small companies and institutes to enter the European and world market of space components in accordance with the requirements of ESA and NASA, thus providing a great boost for the European space industry altogether. The product of project implementation is unique and has no comparative analogues (all existing testing facilities are stationary – fixed in buildings). Achieving the project aim will prove of the mobile testing facility “Metamorphosis” concept.  
The project will carry out the following activities:

Works to be done by RTU: Strengthen calculation of MSTF prototype, development of the set of design documentation and 3D CAD models, dissemination of the results of this research.

Work to be done by CVS:  MSTF prototype vacuum and thermal calculations, design of prototype working algorithm, development of prototype.

    Working together: software development, prototype testing, industrial research, intellectual property protection.
Published on CVS website:  16.05.2019

Official site of the project: https://metamorphosis.lv/

Please, see more:

https://www.youtube.com/watch?v=373aui73-MQ

Project publications you can find on the official site of the project: https://metamorphosis.lv/

 

Limited Liability Company “Cryogenic and Vacuum Systems” has concluded an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on receipt of Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

 

 TEST-4-SME initiates an innovation support network in the Baltic Sea region to provide testing and consultation for electronics SMEs (small and medium-sized enterprises) during early product development.

 The network members advise and train enterprises’ staff in conforming to standards and share knowledge across the network to improve the quality and efficiency of testing in order to speed up the process of product development for electronics enterprises.

 SIA Cryogenic ans vacuum systems is a part of TEST-4-SME along with six other enterprises.

Under development:

Cryogenic equipment and pipelines IR leak detection system

SME Instrument Phase 2

The MSTF “Metamorphosis” project was applied to Phase 2 for SME Horizon 2020, and on June 23, 2013 – was awarded the Seal of Excellence from the European Commission

 

 

We took part in the following public Latvian and EU research projects:

SME Instrument Phase 1

During 01.05.2017. – 31.10.2017. Cryogenic and vacuum systems, Ltd. is implementing Horizon 2020 Project “On Request Mobile Testing Facility “Metamorphosis” (project nr. 773869 – Metamorphosis — H2020-SMEInst-2016-2017/H2020-SMEINST-1-2016-2017). Feasibility study will address relevant market research, customer  analysis, cost analysis and ROI calculations, and will be finalized in a business plan for production Mobile Testing Facility “Metamorphosis”, and provision of continuous, viable and affordable space testing services on request for medium and small space technology developers.

This Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.773869 

 

Please, see:

Presentation Metamorphosis-the mobile space testing facility

Space technologies and services cluster development 2012-2015
project no. SSP / 2.3.2.3.0 / 12/01/015 L-KAP-12-0006
Market research and direct marketing campaign

Space technologies and services cluster development 2012-2015
project no. KAP / 2.3.2.3.0 / 12/01/015 L-KAP-12-0006
Space testing centre creation program

Horizon 2142020 Clean Sky JTI-CS2-2015-CFP02-FRC- 01-01
Development and demonstration of materials and manufacturing process
for Ultra-high reliability electric Anti-ice/De-ice thermal layers

ESA EMITS AO/1-8437/15/NL/Nde 01-01
Development of Space Simulation Facility (DESPATCH)